Стандартные электродные потенциалы

Стандартные электродные потенциалы

В таблице приведены значения стандартных электродных потенциалов (E0) при температуре 298 К (25 °С) и нормальном атмосферном давлении (101,325 кПа); все величины E0 выражены по отношению к потенциалу стандартного водного электрода.

Таблица — Стандартные электродные потенциалы (E0) в водных растворах
Электродный процесс E0, В
Азот
3N2 + 2e = 2N3 -3,4
3N2 + 2H+ + 2e = 2HN3 -3,1
N2 + 4H2O + 2e = 2NH2OH + 2OH -3,04
N2 + 4H2O + 4e = N2H4 + 4OH -1,16
N2 + 8H2O + 6e = 2NH4OH + 6OH -0,74
NO2 + H2O + e = NO + 2OH -0,46
NO2 + 6H2O + 6e = NH4OH + 7OH -0,15
NO3 + 2H2O + 3e = NO + 4OH -0,14
NO3 + 7H2O + 8e = NH4OH + 9OH -0,12
NO3 + H2O + 2e = NH2 + 2OH 0,010
N2 + 6H+ + 6e = 2HN3 0,057
N2H4 + 4H2O + 2e = 2NH4OH + 2OH 0,100
N2 + 8H+ + 6e = 2HN+4 0,275
2NO2 + 4H2O + 6e = N2 + 8OH 0,410
NH2OH + 2H2O + 2e = NH4OH + 2OH 0,420
2NO2 + 4H2O + 8e = N2 + 8OH 0,530
NO3 + 2H+ + e = NO2 + H2O 0,780
2NO + 2H2O + 4e = N2 + 4OH 0,850
HNO2 + 7H+ + 6e = NH+4 + 2H2O 0,864
NO3 + 10H+ + 8e = NH+4 + 3H2O 0,870
2NO2 + 2e = 2NO2 0,880
N2O + H2O + 2e = N2 + 2OH 0,940
NO3 + 4H+ + 3e = NO + 2H2O 0,957
HNO2 + H+ + e = NO + H2O 1,000
NO2 + H+ + e = HN2 1,090
2NO3 + 10H+ + 8e = N2O + 5H2O 1,116
2NO3 + 12H+ + 10e = N2 + 6H2O 1,246
2HNO2 + 4H+ + 4e = N2O + 3H2O 1,297
2NO2 + 8H+ + 8e = N2 + 4H2O 1,360
2HNO2 + 6H+ + 6e = N2 + 4H2O 1,450
2NO + 4H+ + 4e = N2 + 2H2O 1,678
N2O + 2H+ + 2e = N2 + H2O 1,766
Актиний
Ac3+ + 4e = Ac -2,6
Алюминий
AlO2 + 2H2O + 3e = Al + 4OH -2,350
Al(OH)3 + 3e = Al + 3OH -2,310
AlF3–6 + 3e = Al + 6F -2,070
Al3+ + 3e = Al -1,663
Al(OH)3+ 3H+ + 3e = Al + 3H2O -1,471
AlO2 + 4H+ + 3e = Al + 2H2O -1,262
Барий
Ba2+ + 2e = Ba -2,905
Бериллий
Be2+ + 2e = Be -1,847
Be(OH)2+ 2H+ + 2e = Be + 2H2O -1,820
BeO2–2+ 4H+ + 2e = Be + 2H2O -0,909
Бор
BF4 + 3e = B + 4F -1,040
H3BO3 + 3H+ + 3e = B + 3H2O -0,869
BO3–3 + 6H+ + 3e = B + 3H2O -0,165
Бром
2BrO + 2H2O + 2e = Br2 + 4OH 0,450
2BrO3 + 6H2O + 10e = Br2 + 12OH 0,500
BrO3 + 2H2O + 4e = BrO + 4OH 0,540
BrO3 + 3H2O + 6e = Br + 6OH 0,610
BrO + H2O + 2e = Br + 2OH 0,760
BrO3 + 2e = 3Br 1,050
BrO2(ж.) + 2e = 2Br 1,065
BrO3 + 6H+ + 6e = Br + 3H2O 1,440
HBrO + H+ + 2e = Br + H2O 1,340
2BrO3 + 12H+ + 10e = Br2 + 6H2O 1,520
2HBrO + 2H+ + 2e = Br2 + 2H2O 1,590
Ванадий
V2+ + 2e = V -1,175
V3+e = V2+ -0,255
VO+2 + 4H+ + 5e = V + 2H2O -0,250
VO2+e = VO+ -0,044
VO2+ + 2H+ + e = V3+ + H2O 0,337
VO+2 + 4H+ + 3e = V2+ + 2H2O 0,360
V2O5 + 6H+ + 2e = 2VO2+ + 3H2O 0,958
VO+2 + 2H+ + e = VO2+ + H2O 1,004
VO3–4 + 6H+ + 2e = VO+ + 3H2O 1,256
H2VO4 + 4H+ + e = VO2+ + 3H2O 1,314
Висмут
Bi2O3 + 3H2O + 6e = 2Bi + 6OH -0,460
BiOCl + 2H+ + 3e = Bi + H2O + Cl 0,160
Bi3+ + 3e = Bi 0,215
BiO+ + 2H+ + 3e = Bi + H2O 0,320
Bi2O3 + 6H+ + 6e = 2Bi + 3H2O 0,371
Водород
H2 + 2e = 2H -2,251
2H2O + 2e = H2 + 2OH -0,828
2H+ + 2e = H2 0,000
H2O2 + 2H+ + 2e = 2H2O 1,776
Вольфрам
WO2–4 + 4H2O + 6e = W + 8OH -1,050
WO2 + 4H+ + 4e = W + 2H2O -0,119
WO3 + 6H+ + 6e = W + 3H2O -0,090
W2O5 + 2H+ + 2e = 2WO2 + H2O -0,031
2WO3 + 2H+ + 2e = W2O5 + H2O -0,029
WO2–4 + 8H+ + 6e = W + 4H2O 0,049
2WO2–4 + 6H+ + 2e = W2O5 + 3H2O 0,801
Гадолиний
Gd3+ + 3e = Gd -2,397
Галлий
Ga3+ + 3e = Ga -0,53
Гафний
Hf4+ + 4e = Hf -1,70
HfO+ 4H+ + 4e = Hf + 2H2O -1,57
Германий
H2GeO+ 4H+ + 2e = Ge2+ + 3H2O -0,363
GeO+ 4H+ + 4e = Ge + 2H2O -0,150
H2GeO+ 4H+ + 4e = Ge + 3H2O -0,130
Ge2+ + 2e = Ge 0,000
Гольмий
Ho3+ + 3e = Ho -2,319
Диспрозий
Dy3+ + 3e = Dy -2,353
Европий
Eu2+ + 2e = Eu -3,395
Eu3+ + e = Eu2+ -0,429
Железо
FeS + 2e = Fe + S2– -0,950
Fe(OH)2 + 2e = Fe + 2OH -0,877
FeCO3 + 2e = Fe + CO2–3 -0,756
Fe(OH)3 + 2e = Fe(OH)2 + OH -0,560
Fe2+ + 2e = Fe -0,440
Fe3O4 + 8H+ 8e = 3Fe + 4H2O -0,085
Fe2O3 + H2O + 2H+ 2e = 2Fe(OH)2 -0,057
Fe2O3 + 6H+ 6e = 2Fe + 3H2O -0,051
Fe(OH)2 + 2H+ + 2e = Fe + 2H2O -0,047
Fe3+ + 3e = Fe -0,037
Fe(OH)3 + 3H+ + 3e = Fe + 3H2O 0,059
Fe(OH)3 + H+ + e = Fe(OH)2 + H2O 0,271
Fe(CN)3–6 + e = Fe(CN)4–6 0,356
Fe3+ + e = Fe2+ 0,771
Fe3O4 + 8H+ 2e = 3Fe2+ + 4H2O 0,980
FeO2–4 + 8H+ 3e = Fe3 + 4H2O 1,700
Золото
Au(CN)2 + e = Au + 2CN -0,610
Au3+ + 2e = Au+ 1,401
Au3+ + 3e = Au 1,498
Au+ + e = Au 1,692
Иод
2IO3 + 6H2O + 10e = I2 + 12OH 0,210
IO3 + 3H2O + 6e = I + 6OH 0,250
2IO3 + H2O + 2e = I2 + 4OH 0,450
IO + H2O + 2e = I + 2OH 0,490
I2 + 2e = 2I 0,536
I3 + 2e = 3I 0,545
IO3 + 2H2O + 4e = IO + 4OH 0,560
HIO + H+ + 2e = I + H2O 0,990
IO3 + 6H+ + 6e = I + 3H2O 1,085
IO3 + 5H+ + 4e = HIO + 2H2O 1,140
2IO3 + 12H+ + 10e = I2 + 6H2O 1,190
2HIO + 2H+ + 2e = I2 + 2H2O 1,450
H5IO6 + H+ + 2e = IO2 + 3H2O 1,600
Иридий
IrO2 + 4H+ + 4e = Ir + H2O 0,930
Ir3+ + 3e = Ir 1,150
Иттербий
Yb3+ + e = Yb2+ -1,205
Иттрий
Y3+ + 3e = Y -2,372
Кадмий
CdS + 2e = Cd + S2– -1,175
Cd(CN)2–4 + 2e = Cd + 4CN -1,090
Cd(OH)2 + 2e = Cd + 2OH -0,810
Cd(NH3)2+4 + 2e = Cd + 4NH3 -0,610
Cd2+ + 2e = Cd -0,403
Cd(OH)2 + 2H+ + 2e = Cd + 2H2O 0,005
CdO + 2H+ + 2e = Cd + H2O 0,063
Калий
K+ + e = K -2,924
Кальций
Ca(OH)2 + 2e = Ca + 2OH -3,030
Ca2+ + 2e = Ca -2,866
Кислород
O2 + 2H2O + 4e = 4OH 0,401
O2 + 2H+ + 2e = H2O2 0,682
O2 + 4H+ + 4e = 2H2O 1,228
O2 + H2O + 3e = O2 + 2OH 1,240
O3 + 6H+ + 6e = 3H2O 1,511
H2O2 + 2H+ + 2e = 2H2O 1,776
O3 + 2H+ + 2e = O2 + H2O 2,070
Кобальт
β-CoS + 2e = Co + S2– -1,070
α-CoS + 2e = Co + S2– -0,090
Co(OH)2 + 2e = Co + 2OH -0,730
CoCO3 + 2e = Co + CO2–3 -0,640
Co(NH3)2+6 + 2e = Co + 6NH3 -0,420
Co2+ + 2e = Co -0,277
Co(OH)2 + 2H+ + 2e = Co + 2H2O 0,095
CoO + 2H+ + 2e = Co + H2O 0,166
Co(OH)3 + e = Co(OH)2 + OH 0,170
Co3+ + 3e = Co 0,330
Co3+ + e = Co2+ 1,808
Кремний
SiO2–3 + 3H2O + 4e = Si + 6OH -1,700
SiF2–6 + 4e = Si + 6F -1,200
SiO2(кварц) + 4H+ + 4e = Si + 2H2O -0,857
H2SiO3(водн.) + 4H+ + 4e = Si + 3H2O -0,789
SiO2–3 + 6H+ + 4e = Si + 3H2O -0,455
Si + 4H+ + 4e = SiH4 0,102
Лантан
La3+ + 3e = La -2,522
Литий
La+ + e = Li -3,045
Магний
Mg(OH)2 + 2e = Mg + 2OH -2,690
Mg2+ + 2e = Mg -2,363
Mg(OH)+ 2H+ + 2e = Mg + 2H2O -1,862
Марганец
MnCO3 + 2e = Mn + CO2–3 -1,480
Mn2+ + 2e = Mn -1,179
Mn(OH)+ 2H+ + 2e = Mn + 2H2O -0,727
MnO4 + e = MnO2–4 0,564
MnO4 + 2H2O + 3e = MnO2 + 4OH 0,600
MnO+ 4H+ + 2e = Mn2+ + 2H2O 1,228
Mn2O+ 6H+ + 2e = 2Mn2+ + 3H2O 1,443
MnO4 + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O 1,507
Mn3+ + e = Mn2+ 1,509
MnO4 + 4H+ + 3e = MnO2 + 2H2O 1,692
MnO2–4 + 4H+ + 2e = MnO2 + 2H2O 2,257
Медь
Cu2S + 2e = 2Cu + S2– -0,890
CuS + 2e = Cu + S2– -0,710
Cu(CN)2e = Cu + 2CN -0,430
Cu2O + H2O + 2e = 2Cu + 2OH -0,360
Cu(OH)2 + 2e = Cu + 2OH -0,220
CuI + e = Cu + I -0,185
Cu(NH3)+2e = Cu + 2NH3 -0,120
CuI2 + e = Cu + 2I 0,000
CuBr + e = Cu + Br 0,030
CuCl + e = Cu + Cl 0,137
Cu2+ + e = Cu+ 0,153
2Cu2+ + H2O + 2e = Cu2O + 2H+ 0,203
Cu+ + e = Cu 0,520
Cu2+ + Cl + e = CuCl 0,538
CuO + 2H+ + 2e = Cu + H2O 0,570
Cu(OH)2 + 2H+ + 2e = Cu + 2H2O 0,609
Cu2+ + Br + e = CuBr 0,640
2CuO + 2H+ + 2e = Cu2O + H2O 0,669
Cu2+ + I + e = CuI 0,860
Молибден
H2MoO4 + 2H+ + 2e = MoO2 + 2H2O -1,091
MoO2–4 + 4H2O + 6e = Mo + 8OH -1,050
Mo3+ + 3e = Mo -0,200
MoO2 + 4H+ + 4e = Mo + 2H2O -0,072
MoO2–4 + 8H+ + 6e = Mo + 4H2O 0,154
MoO3 + 2H+ + 2e = MoO2 + H2O 0,320
MoO2–4 + 4H+ + 2e = MoO2 + 2H2O 0,606
Натрий
Na+ + e = Na -2,714
Неодим
Nd3+ + 3e = Nd -2,431
Нептуний
Np3+ + 3e = Np -1,856
Np4+ + e = Np3+ 0,152
NpO+2 + 4H+ + 2e = Np3+ + 2H2O 0,451
NpO+2e = NpO2 0,564
NpO2+2e = NpO+2 1,149
Np2O5 + 2H+ + 2e = 2NpO2 + H2O 1,253
Никель
γ-NiS + 2e = Ni + S2– -1,040
α-NiS + 2e = Ni + S2– -0,830
Ni(OH)2 + 2e = Ni + 2OH -0,720
Ni(NH3)2+6 + 2e = Ni + 6NH3 -0,490
NiCO3 + 2e = Ni + CO2–3 -0,450
Ni2+ + 2e = Ni -0,250
Ni(OH)2 + 2H+ + 2e = Ni + 2H2O 0,110
NiO + 2H+ + 2e = Ni + H2O 0,116
Ниобий
Nb3+ + 3e = Nb -1,100
NbO + 2H+ + 2e = Nb + H2O -0,733
Nb2O5 + 10H+ + 10e = 2Nb + 5H2O -0,650
NbO2 + 2H+ + 2e = NbO + H2O -0,625
Nb2O5 + 2H+ + 2e = 2NbO2 + H2O -0,289
Олово
SnS + 2e = Sn + S2– -0,940
SnF2–6 + 4e = Sn + 6F -0,250
Sn2+ + 2e = Sn -0,136
SnO2 + 2H+ + 2e = SnO + H2O -0,108
SnO2 + 4H+ + 4e = SnO + 2H2O -0,106
SnO + 2H+ + 2e = Sn + H2O -0,104
Sn(OH)2 + 2H+ + 2e = Sn + 2H2O -0,091
Sn4+ + 2e = Sn2+ 0,151
Осмий
OsO2 + 2H2O + 4e = Os + 4OH -0,150
OsO4 + 8H+ + 8e = Os + 4H2O 0,850
Os2+ + 2e = Os 0,850
OsO4 + 4H+ + 4e = OsO2 + 2H2O 0,960
Палладий
Pd(OH)2 + 2e = Pd + 2OH 0,070
PdI2–6 + 2e = PdI2–4 + 2I 0,623
PdO + 2H+ + 2e = Pd + H2O 0,896
PdCl2–6 + 4e = Pd + 2Cl 0,960
Pd2+ + 2e = Pd 0,987
PdBr2–6 + 2e = PdBr2–4 + 2Br 0,993
PdO2 + 2H+ + 2e = PdO + H2O 1,283
PdCl2–6 + 2e = PdCl2–4 + 2Cl 1,288
Платина
PtS + 2e = Pt + S2– -0,950
PtS2 + 2e = PtS + S2– -0,640
Pt(OH)2 + 2e = Pt + 2OH 0,150
PtI2–6 + 2e = PtI2–4 + 2I 0,393
PtBr2–4 + 2e = Pt + 4Br 0,580
PtBr2–6 + 2e = PtBr2–4 + 2Br 0,590
PtCl2–6 + 2e = PtCl2–4 + 2Cl 0,720
PtCl2–4 + 2e = Pt + 4Cl 0,730
Pt(OH)2 + 2H+ + 2e = Pt + 2H2O 0,980
PtO2 + 2H+ + 2e = Pt(OH)2 1,045
Pt2+ + 2e = Pt 1,188
Плутоний
Pu3+ + 3e = Pu -2,031
Pu2O3 + 6H+ + 6e = 2Pu + 3H2O -1,592
2PuO2 + 2H+ + 2e = Pu2O3 + H2O -0,455
PuO2 + 4H+ + e = Pu3+ + 2H2O 0,862
PuO2+2e = PuO+2 0,928
Pu4+ + e = Pu3+ 0,967
PuO2+2 + 4H+ + 3e = Pu3+ + 2H2O 1,017
PuO2+2 + 2e = PuO2 1,092
Pu(OH)4 + 4H+ + e = Pu3+ + 4H2O 1,182
PuO3 + H2O + 2H+ + e = Pu(OH)4 1,325
PuO3 + 2H+ + 2e = PuO2 + H2O 1,485
Празеодим
Pr3+ + 3e = Pr -2,462
Прометий
Pm3+ + 3e = Pm -2,423
Рений
ReO4 + 2H2O + 3e = ReO2 + 4OH -0,595
ReO4 + 4H2O + 7e = Re + 8OH -0,584
ReO2 + 4H+ + e = Re3+ + 2H2O 0,157
ReO2 + 4H+ + 4e = Re + 2H2O 0,260
Re3+ + 3e = Re 0,300
ReO4 + 8H+ + 7e = Re + 4H2O 0,370
ReO3 + 2H+ + 2e = ReO2 + H2O 0,400
ReO4 + 8H+ + 4e = Re3+ + 4H2O 0,422
ReO4 + 4H+ + 3e = ReO2 + 2H2O 0,510
ReO4 + 2H+ + e = ReO3 + 2H2O 0,770
ReO2–4 + 8H+ + 3e = Re3+ + 4H2O 0,795
Родий
RhCl3–6 + 3e = Rh + 6Cl 0,440
Rh2O3 + 6H+ + 6e = 2Rh + 3H2O 0,870
RhO2+ + 2H+ + e = Rh3+ + H2O 1,400
RhO2–4 + 6H+ + 2e = RhO2+ + 3H2O 1,460
Ртуть
HgS + 2e = Hg + S2– -0,690
Hg(CN)2–4 + 2e = Hg + 4CN -0,370
Hg2I2 + 2e = 2Hg + 2I -0,041
HgO(красная) + H2O + 2e = Hg + 2OH 0,098
Hg2Br2 + 2e = 2Hg + 2Br 0,140
HgBr2–4 + 2e = Hg + 4Br 0,210
Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + 2Cl 0,268
HgCl2–4 + 2e = Hg + 4Cl 0,480
Hg2SO4 + 2e = 2Hg + SO2–4 0,615
Hg2+2 + 2e = 2Hg 0,788
Hg2+ + 2e = Hg 0,850
2Hg2+ + 2e = Hg2+2 0,920
HgO + 2H+ + 2e = Hg + H2O 0,926
Рубидий
Rb+ + e = Rb -2,925
Рутений
Ru2+ + 2e = Ru 0,450
RuO4 + e = RuO2–4 0,600
RuCl3 + 3e = Ru + 3Cl 0,680
RuO2 + 4H+ + 4e = Ru + 2H2O 0,790
RuO4 + e = RuO4 1,000
Самарий
Sm3+ + 3e = Sm -3,121
Свинец
PbS + 2e = Pb + S2– -0,930
PbO + H2O + 2e = Pb + 2OH -0,580
PbCO3 + 2e = Pb + CO2–3 -0,506
PbI2 + 2e = Pb + 2I -0,365
PbSO4 + 2e = Pb + SO2–4 -0,356
PbF2 + 2e = Pb + 2F -0,350
PbBr2 + 2e = Pb + 2Br -0,280
PbCl2 + 2e = Pb + 2Cl -0,268
Pb2+ + 2e = Pb -0,126
PbO2–3 + H2O + 2e = PbO2–2 + 2OH 0,200
PbO + 2H+ + 2e = Pb + H2O 0,248
Pb(OH)2 + 2H+ + 2e = Pb + H2O 0,277
PbO2 + H2O + 2e = PbO + 2OH 0,280
Pb3O4 + 2H+ + 2e = 3PbO + H2O 0,972
PbO2 + 4H+ + 2e = Pb2+ + 2H2O 1,449
PbO2 + SO2–4 + 4H+ + 2e = PbSO4 + 2H2O 1,685
Pb4+ + 2e = Pb2+ 1,694
Селен
Se + 2e = Se2– -0,920
Se + 2H+ + 2e = H2Se -0,400
SeO2–3 + 3H2O + 4e = Se + 6OH -0,366
SeO2–4 + H2O + 2e = SeO2–3 + 2OH 0,050
H2SeO3 + 4H+ + 4e = Se + 3H2O 0,741
SeO2–4 + 4H+ + 2e = H2SeO3 + H2O 1,150
Сера
SO2–4 + H2O + 2e = SO2–3 + 2OH -0,930
2SO2–4 + 5H2O + 8e = S2O2–3 + 10OH -0,760
SO2–4 + 4H2O + 2e = SO2–3 + 2OH -0,750
2SO2–3 + 3H2O + 4e = S2O2–3 + 6OH -0,580
S2–2 + 2e = 2S2– -0,524
S + 2e = S2– -0,480
2S + 2e = S2–2 -0,476
S + H+ + 2e = HS -0,065
S2O2–3 + 6H+ + 8e = 2S2– + 3H2O -0,006
SO2–4 + 8H+ + 8e = S2– + 4H2O 0,149
S + 2H+ + 2e = H2S 0,170
SO2–4 + 4H+ + 2e = HSO3 + H2O 0,170
SO2–3 + 6H+ + 6e = S2– + 3H2O 0,231
2SO2–4 + 10H+ + 8e = S2O2–3 + 5H2O 0,290
SO2–4 + 10H+ + 8e = H2S + 4H2O 0,311
SO2–4 + 8H+ + 6e = S + 4H2O 0,357
H2SO3 + 4H+ + 4e = S + 3H2O 0,449
S2O2–3 + 6H+ + 4e = 2S + 3H2O 0,500
2SO2–3 + 6H+ + 4e = S2O2–3 + 3H2O 0,705
S2O2–3 + 2e = 2SO2–4 2,010
Серебро
α-Ag2S + 2e = 2Ag + S2– -0,690
Ag(CN)2e = Ag + 2CN -0,290
AgI + e = Ag + I -0,152
AgCN + e = Ag + CN -0,040
Ag(S2O3)3–2e = Ag + 2S2O2–3 0,010
AgBr + e = Ag + Br 0,071
AgCl + e = Ag + Cl 0,222
Ag2O + H2O + 2e = 2Ag + 2OH 0,344
Ag(NH3)+2e = Ag + 2NH3 0,373
Ag2CrO4 + 2e = 2Ag + CrO2–4 0,446
Ag2C2O4 + 2e = 2Ag + C2O2–4 0,472
AgBrO3 + e = Ag + BrO3 0,550
2AgO + H2O + 2e = Ag2O + 2OH 0,600
Ag+ + e = Ag 0,799
Ag2O + 2H+ + 2e = 2Ag + H2O 1,173
2AgO + 2H+ + 2e = Ag2O + H2O 1,398
Скандий
Sc3+ + 3e = Sc -2,077
Стронций
Sr2+ + 2e = Sr -2,888
Сурьма
SbO2 + 2H2O + 3e = Sb + 4OH -0,675
Sb + 3H+ + 3e = SbH3 -0,510
SbO3 + H2O + 2e = SbO2 + 2OH -0,430
Sb2O3 + 6H+ + 6e = 2Sb + 3H2O 0,152
SbO+ + 2H+ + 3e = Sb + H2O 0,212
SbO3 + 2H+ + 3e = SbO2 + H2O 0,353
SbO2 + 4H+ + 3e = Sb + 2H2O 0,446
Sb2O5 + 6H+ + 4e = 2SbO+ + 3H2O 0,580
Sb2O5 + 4H+ + 4e = Sb2O3 + 2H2O 0,671
Таллий
Tl2S + 2e = Tl + S2– -0,930
TlI + e = Tl + I -0,753
TlBr + e = Tl + Br -0,658
TlCl + e = Tl + Cl -0,557
TlOH + e = Tl + OH -0,344
Tl+ + e = Tl -0,336
Tl(OH)3 + 2e = TlOH + 2OH -0,050
Tl2O3 + 3H2O + 4e = 2Tl+ + 6OH 0,020
TlOH + H+ + e = Tl + H2O 0,778
Tl3+ + 2e = Tl+ 1,252
Тантал
Ta2O5 + 10H+ + 10e = 2Ta + 5H2O -0,750
Теллур
Te + 2e = Te2– -1,140
Te + 2H+ + 2e = H2Te -0,720
TeO2–3 + 3H2O + 4e = Te + 6OH -0,570
TeO2 + 4H+ + 4e = Te + 2H2O 0,529
TeO2–4 + 2H+ + 2e = TeO2–3 + H2O 0,892
H6TeO6 + 2H+ + 2e = TeO2 + 4H2O 1,020
Тербий
Tb3+ + 3e = Tb -2,391
Технеций
TcO2 + 4H+ + 2e = Tc2+ + H2O 0,144
TcO2 + 4H+ + 4e = Tc + 2H2O 0,272
Tc2+ + 2e = Tc 0,400
TcO4 + 8H+ + 5e = Tc2+ + 4H2O 0,500
TcO4 + 2H+ + e = TcO3 + H2O 0,700
TcO3 + 2H+ + 2e = TcO2 + H2O 0,757
Титан
Ti2+ + 2e = Ti -1,630
TiO + 2H+ + 2e = Ti + H2O -1,306
TiF2–6 + 4e = Ti + 6F -1,190
TiO2 + 4H+ + 4e = Ti + 2H2O -0,860
TiO2(рутил) + 4H+ + e = Ti3+ + 2H2O -0,666
TiO2(рутил) + 4H+ + 2e = Ti2+ + 2H2O -0,502
Ti3+ + e = Ti2+ -0,368
TiO2+ + 2H+ + 2e = Ti2+ + H2O -0,135
TiO2+ + 2H+ + e = Ti3+ + H2O 0,100
Торий
Th4+ + 4e = Th -1,899
ThO2 + 4H+ + 4e = Th + H2O -1,789
Тулий
Tm3+ + 3e = Tm -2,278
Углерод
HCOO + 2H2O + 2e = HCHO + 3OH -1,070
2СO2 + 2H+ + 2e = H2С2O4 -0,490
СO2 + 2H+ + 2e = HCOOH -0,200
C(графит) + 4H+ + 4e = CH4 -0,132
СO2 + 2H+ + 2e = CO + H2O -0,120
HCOOH + 2H+ + 2e = HCHO + H2O -0,010
HCOOH + 4H+ + 4e = CH3OH + H2O 0,145
HCOO + 3H+ + 2e = HCHO + H2O 0,167
CH3COH + 2H+ + 2e = C2H5OH 0,190
СO2–3 + 6H+ + 4e = HCHO + 2H2O 0,197
HCOO + 5H+ + 4e = CH3OH + H2O 0,199
СO2–3 + 8H+ + 6e = CH3OH + 2H2O 0,209
СO2–3 + 3H+ + 2e = HCOO + H2O 0,227
HCHO + 2H+ + 2e = CH3OH 0,232
2СO2–3 + 4H+ + 2e = C2H2–4 + 2H2O 0,441
C2H5OH + 2H+ + 2e = C2H6 + H2O 0,460
СO2–3 + 6H+ + 4e = C(графит) + 3H2O 0,475
СO + 6H+ + 6e = CH4 + H2O 0,497
CH3OH + 2H+ + 2e = CH4 + H2O 0,590
Уран
UO2 + 2H2O + 4e = U + 4OH -2,390
U3+ + 3e = U -1,798
UO2 + 4H+ + 4e = U + 2H2O -1,444
U2O3 + 6H+ + 6e = 2U + 3H2O -1,346
U4+ + e = U3+ -0,607
UO2 + 4H+ + e = U3+ + 2H2O -0,382
UO2+2 + 4H+ + 2e = U4+ + 2H2O 0,333
UO3 + H2O + 2H+ + 2e = UO2 + 2H2O 0,368
U2+2 + 2e = UO2 0,450
UO3 + 2H+ + 2e = UO2 + H2O 0,657
Фосфор
H2PO2 + e = P + 2OH -2,050
HPO2–3 + 2H2O + 2e = H2PO2 + 3OH -1,570
PO3–4 + 2H2O + 2e = HPO2–3 + 3OH -1,120
2H3PO4 + 2H+ + 2e = H4P2O6 + 2H2O -0,940
P + 3H2O + 3e = PH3 + 3OH -0,890
H3PO2 + H+ + ​​​​​e = P + 2H2O -0,510
H3PO3 + 3H+ + ​​​​​3e = P(белый) + 3H2O -0,502
H3PO3 + 2H+ + ​​​​​2e = H3PO2 + H2O -0,500
H3PO3 + 3H+ + ​​​​​3e = P(красный) + 3H2O -0,454
H3PO4 + 5H+ + 5e = P(белый) + 4H2O -0,411
H3PO4 + 4H+ + 4​​​​e = H3PO2 + 2H2O -0,390
H3PO4 + 5H+ + 5e = P(красный) + 4H2O -0,383
H3PO4 + 2H+ + 2​​​​e = H3PO3 + H2O -0,276
P + 3H+ + 3e = PH3 0,060
H4P2O6 + 2H+ + 2e = 2H3PO3 0,380
Фтор
F2O + 2H+ + 4e = 2F + H2O 2,100
F+ 2e = 2F 2,870
Хлор
ClO4 + H2O + 2e = ClO3 + 2OH 0,360
2ClO + 2H2O + 2e = ClO2 + 4OH 0,490
ClO4 + 4H2O + 8e = Cl + 8OH 0,560
ClO3 + 3H2O + 6e = Cl + 6OH 0,630
ClO2 + 2H2O + 5e = Cl + 4OH 0,850
ClO + H2O + 2e = Cl + 2OH 0,880
ClO4 + 2H+ + 2e = ClO3 + H2O 1,189
Cl2O + 4H+ + 4e = 2HCl + H2O 1,351
Cl2 + 2e = 2Cl 1,359
ClO4 + 8H+ + 8e = Cl + 4H2O 1,380
2ClO4 + 16H+ + 14e = Cl2 + 8H2O 1,390
ClO2 + 5H+ + 5e = HCl + 2H2O 1,436
ClO3 + 6H+ + 6e = Cl + 3H2O 1,451
2ClO3 + 12H+ + 10e = Cl2 + 6H2O 1,470
HClO + H+ + 2e = Cl + H2O 1,494
ClO2 + 4H+ + 5e = Cl + 2H2O 1,510
2ClO2 + 8H+ + 8e = Cl2 + 4H2O 1,549
HClO2 + 3H+ + 4e = Cl + 2H2O 1,570
2HClO + 2H+ + 2e = Cl2 + 2H2O 1,630
2HClO2 + 6H+ + 6e = Cl2 + 4H2O 1,640
Хром
Cr(OH)2 + 2e = Cr + 2OH -1,400
Cr(OH)3 + 3e = Cr + 3OH -1,300
CrO2 + 2H2O + 3e = Cr + 4OH -1,200
Cr2+ + 2e = Cr -0,913
Cr3+ + 3e = Cr -0,744
Cr(OH)3 + 3H+ + 3e = Cr + 3H2O -0,654
Cr3+ + e = Cr2+ -0,407
CrO2 + 4H+ + 3e = Cr + 2H2O -0,213
CrO2–4 + 4H2O + 3e = Cr(OH)3 + 5OH -0,130
Cr2O2–7 + 14H+ + 12e = 2Cr + 7H2O 0,294
CrO2–4 + 8H+ + 6e = Cr + 4H2O 0,366
CrO2–4 + 4H+ + 3e = CrO2–4 + 2H2O 0,945
CrO2–4 + 4H+ + e = Cr2+ + 2H2O 1,188
Cr2O2–7 + 14H+ + 6e = 2Cr3+ + 7H2O 1,333
CrO2–4 + 8H+ + 3e = Cr3+ + 4H2O 1,477
Цезий
Cs+ + e = Cs -2,923
Церий
Cs3+ + 3e = Cs -2,480
Cs4+ + e = Cs3+ -1,610
Цинк
ZnS + 2e = Zn + S2– -1,405
Zn(CN)2–4 + 2e = Zn + 4CN -1,260
Zn(OH)2 + 2e = Zn + 2OH -1,245
ZnO2–2 + 2H2O + 2e = Zn + 4OH -1,216
ZnCO3 + 2e = Zn + CO2–3 -1,060
Zn(NH3)2+4 + 2e = Zn + 4NH3 -1,040
Zn2+ + 2e = Zn -0,763
ZnO2–2 + 4H+ + 2e = Zn + 2H2O 0,441
Цирконий
ZrO2+ + 2H+ + 4e = Zn + H2O -1,570
ZrO2 + 4H+ + 4e = Zn + 2H2O -1,553
Zr4+ + 4e = Zr -1,539
ZrO2 + 4H+ + 4e = Zn + 2H2O -1,430
Эрбий
Er3+ + 3e = Er -2,296

Литература

Добавить комментарий